O MŠ

Poplatky

 

 • Na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ

 

Na pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmeno g, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Humenné vydalo Doplnok č.3 VZN Mesta Humenné č. 96/2008, čl. 2 ods. 1 čiastku 8,50 € mesačne.

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet: Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, č.ú.  2625551979/1100 alebo poštovou poukážkou.

 

 • Poplatky za stravu

 

Podľa VZN mesta Humenné, prispieva zákonný zástupca na nákup potravín pre dieťa v MŠ na jeden deň v sume 1,17 €  na účet : školská jedáleň pri MŠ , Štefánikova 49, 066 01 Humenné č. 1340945953/0200 alebo poštovou poukážkou . Príspevok na stravovanie je potrebné uhradiť vždy vopred, najneskôr do 10. dňa v  kalendárnom mesiaci.

z toho

 • desiata:         0,26,- €
 • obed:              0,64,- €
 • olovrant:       0,22,- €

 

 • Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sumou 0,05,-€

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pred nástupom do materskej školy.

 

Milí rodičia,

ak Vaše dieťa nastupuje

do našej materskej školy je potrebné

 

 

 • pripravovať ho na novú situáciu, rozprávať sa s ním o možnostiach, ktoré mu táto zmena prinesie a v každom prípade ho pozitívne motivovať k jej zvládnutiu pripraviť ho na emocionálne zvládnutie odlúčenia od matky, s pani učiteľkou si od prvého dňa nástupu dieťaťa môžete dohodnúť postupnú adaptáciu podľa individuálnych potrieb dieťaťa;
 • odporúčame ráno pri odovzdávaní dieťaťa pani učiteľke, čo najviac skrátiť chvíľku lúčenia;
 • dieťa naučiťprimerane jeho veku hygienickým návykom vrátane používania toalety a toaletného papiera, používaniu tekutého toaletného mydla a veku primeranej sebaobsluhe pri prezúvaní a prezliekaní;
 • pani učiteľky pri sebaobslužných činnostiach deťom pomáhajú;
 • učiťdieťa stolovať a piť z pohára;
 • pre dieťa je potrebné priniesť
 • prezuvky s plnou resp. pevnou pätou;
 • pyžamo na popoludňajší odpočinok;
 • prípadne obľúbenú hračku, s ktorou chodí do postieľky;
 • v skrinke nechať
 • náhradné spodné prádlo;
 • náhradné pohodlné vrchné oblečenie;
 • všetky osobné veci je potrebné označiť menom prípadne iniciálkami dieťaťa;

 

 • ak si dieťa prinesie do materskej školy vlastnú hračku, pani učiteľka nenesie zodpovednosť za jej prípadné poškodenie alebo stratu, aj keď k hre s ňou zaujme rovnaký postoj, ako k hre s ostatnými hračkami, pričom má na zreteli hlavne bezpečnosť všetkých detí.

                                                                                             Ďakujeme za porozumenie.